Tahrij Hadits

Tahrij Hadits

Table of Contents

Tahrij HaditsTahrij Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari (5066) dan Muslim (2/1019/1020).

  1. Derajat Hadits

Hadits ini tergolong hadits shahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau merupakan perawi yang telah memenuhi syarat dari hadits shahih. Hadits shahih merupakan hadits yang sanadnya muttasil (bersambung) kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui rawi-rawi dengan karakteristik moral yang baik (‘adl) dan tingkat kapasitas intelektualitas (dhobit). Tanpa ada kejanggalan maupun kecacatan baik matan maupun sanadnya.

  1. Biografi Perawi

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas’ud bin Ghafil al-Hudzali. Nama julukannya “Abu Abdirahman”. Ia sahabat ke enam yang paling dahulu masuk islam. Ia hijrah ke Habasyah dua kali, dan mengikut semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Dalam perang Badar, Ia berhasil membunuh Abu Jahal.

Ketikah menjadi Khalifah Umar mengangkatnya menjadi Hakim dan Pengurus kas negara di kufah. Ia simbol bagi ketakwaan, kehati-hatian, dan kesucian diri.

Beliau datang ke Medinah dan sakit disana kemudian wafat pada tahun 32 H dan dimakamkan di Baqi, Utsman bin ‘Affan ikut menshalatkannya.

  1. Kesimpulan Hadits

Nikah merupakan perintah bagi yang terlah mampu untuk menikah. Sedangkan bagi yang belum mampu hendaknya ia berpuasa untuk mengendalikan nafsunya.

Sumber :

https://tribunbatam.co.id/